9 آبان 1400

بهترین سرمایه گذاری در ایران با تورم های بالا چیست؟

در اقتصاد کشورما ایران، با توجه به اینکه متغیرهای مهم و کلان اقتصادی مثل نرخ بهره و نرخ تورم مدام درگیر نوسانات می باشد، موضوع سرمایه‌گذاری اهیمت بسیار زیادی پیدا […]